ผู้มีอุปการคุณ
  • ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
    ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ แต่งตั้งอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พระธรรมบัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งที่ ๘๕/๒๕๖๓ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา หลักสูตร ๔ ปี วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ประกอบด้วย ๑. ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ คศ.ด. (พัฒนาสังคม), ค.ม.(การสอนสังคม),คบ.(สังคมศึกษา) ๒. พระมหาตุ๋ย ขนฺติธมฺโม (ค.ม.(การสอนสังคม) พธ.บ.(สังคมศึกษา) ๓....

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี เปิดสาขาครุศาสตร์ (สังคมศึกษา)

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน สอบบรรจุ ดังนี้ ๑) ครูสอนสังคมศึกษา และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กัน ๒) ครูสอนสังคมศึกษาทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน ๓) อาชีพด้านการบริการสังคมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ๔)...

มจร แต่งตั้ง พระราชอุทัยโสภณ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๙๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ​​เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระราชอุทัยโสภณ (มนัส สมชาโน), ดร. วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี อายุ ๗๕ ปี พรรษา...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑๓-๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติธรรมประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ณ พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี บ้านมะม่วงหวาน ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวนพระภิกษุ-สามเณรเข้าปฏิบัติ จำนวน ๒๐๐ รูป วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี...

28 มกราคม พ.ศ.2562 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ขอเชิญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี แก่ปวงชนชาวไทย โดยการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดอุทัยธานี ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตามกำหนดการดังนี้ วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00...

กิจกรรม

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑๓-๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติธรรมประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ณ พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี บ้านมะม่วงหวาน ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวนพระภิกษุ-สามเณรเข้าปฏิบัติ จำนวน ๒๐๐ รูป วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ได้ประกาศ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นมา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ภาค ๒ คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง ส่วนราชการ ผู้นำท่องถิ่น...

คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี มอบโฉนดที่ดินเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธมณฑลประจำจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามรับมอบที่ดิน จำนวน 99 ไร่ 1 งาน 65 เศษ 6 ส่วน ตารางวา เพื่อเป็นที่สร้างวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธมณฑลประจำจังหวัดอุทัยธานี และใช้ในกิจการคณะสงฆ์อุทัยธานี โฉนดที่ 10285...

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อนุมัติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กำนันเฉลี่ยว แถมพยัค กรรมการวัดหนองขุนชาติ นายสมบุญ ทิพรังศรี อาจารย์ประจำ/รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร หน่วยฯอุทัยธานี นายประคอง...

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเข้าพบอธิการบดี มจร

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กำนันเฉลี่ยว แถมพยัค กรรมการวัดหนองขุนชาติ นายสมบุญ ทิพรังศรี อาจารย์ประจำ/รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร หน่วยฯอุทัยธานี นายประคอง...