ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป อนุมัติหลักสูตร มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๕ ท่าน ควิกดาวน์โหลดมติสภามหาวิทยาลัย 02_มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่8อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตร์พร้อมอาจารย์2564อุทัยธานี