ผู้มีอุปการคุณ
  • ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
    ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรม

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑๓-๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติธรรมประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ณ พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี บ้านมะม่วงหวาน ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวนพระภิกษุ-สามเณรเข้าปฏิบัติ จำนวน ๒๐๐ รูป วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ได้ประกาศ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นมา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ภาค ๒ คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง ส่วนราชการ ผู้นำท่องถิ่น...

คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี มอบโฉนดที่ดินเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธมณฑลประจำจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามรับมอบที่ดิน จำนวน 99 ไร่ 1 งาน 65 เศษ 6 ส่วน ตารางวา เพื่อเป็นที่สร้างวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธมณฑลประจำจังหวัดอุทัยธานี และใช้ในกิจการคณะสงฆ์อุทัยธานี โฉนดที่ 10285...

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อนุมัติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กำนันเฉลี่ยว แถมพยัค กรรมการวัดหนองขุนชาติ นายสมบุญ ทิพรังศรี อาจารย์ประจำ/รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร หน่วยฯอุทัยธานี นายประคอง...

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเข้าพบอธิการบดี มจร

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กำนันเฉลี่ยว แถมพยัค กรรมการวัดหนองขุนชาติ นายสมบุญ ทิพรังศรี อาจารย์ประจำ/รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร หน่วยฯอุทัยธานี นายประคอง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑๓-๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติธรรมประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ณ พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี บ้านมะม่วงหวาน ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวนพระภิกษุ-สามเณรเข้าปฏิบัติ จำนวน ๒๐๐ รูป วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี...

28 มกราคม พ.ศ.2562 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ขอเชิญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี แก่ปวงชนชาวไทย โดยการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดอุทัยธานี ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตามกำหนดการดังนี้ วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00...