ผู้มีอุปการคุณ
  • ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
    ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป อนุมัติหลักสูตร มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๕ ท่าน ควิกดาวน์โหลดมติสภามหาวิทยาลัย 02_มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่8อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตร์พร้อมอาจารย์2564อุทัยธานี

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป อนุมัติหลักสูตร มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อนุมัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน ควิกดู01_มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่8อนุมัติหลักสูตรเชิงพุทธพร้อมอาจารย์2564อุทัยธานี

เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ ๒๕๖๓ รายละเดียดตาม link https://www.mcu.ac.th/news/detail/34242?fbclid=IwAR1UIxXNvdYZeH0Rjtg1_HTHu2wO6Z-c_TaBwTZLVpyxGA_5tag4GLzNjDM  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ แต่งตั้งอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พระธรรมบัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งที่ ๘๕/๒๕๖๓ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา หลักสูตร ๔ ปี วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ประกอบด้วย ๑. ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ คศ.ด. (พัฒนาสังคม), ค.ม.(การสอนสังคม),คบ.(สังคมศึกษา) ๒. พระมหาตุ๋ย ขนฺติธมฺโม (ค.ม.(การสอนสังคม) พธ.บ.(สังคมศึกษา) ๓....

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี เปิดสาขาครุศาสตร์ (สังคมศึกษา)

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน สอบบรรจุ ดังนี้ ๑) ครูสอนสังคมศึกษา และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กัน ๒) ครูสอนสังคมศึกษาทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน ๓) อาชีพด้านการบริการสังคมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ๔)...

กิจกรรม

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป อนุมัติหลักสูตร มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๕ ท่าน ควิกดาวน์โหลดมติสภามหาวิทยาลัย 02_มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่8อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตร์พร้อมอาจารย์2564อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีรับประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล, พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.,  นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระราชอุทัยโสภณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี,เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมชี้แจง    

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณรที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑๓-๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติธรรมประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ณ พุทธมณฑลจังหวัดอุทัยธานี บ้านมะม่วงหวาน ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวนพระภิกษุ-สามเณรเข้าปฏิบัติ จำนวน ๒๐๐ รูป วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกฐานะวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ได้ประกาศ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นมา วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ภาค ๒ คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง ส่วนราชการ ผู้นำท่องถิ่น...

คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี มอบโฉนดที่ดินเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธมณฑลประจำจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามรับมอบที่ดิน จำนวน 99 ไร่ 1 งาน 65 เศษ 6 ส่วน ตารางวา เพื่อเป็นที่สร้างวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธมณฑลประจำจังหวัดอุทัยธานี และใช้ในกิจการคณะสงฆ์อุทัยธานี โฉนดที่ 10285...