ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อ
วัดหนองขุนชาติ  ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  ๖๑๑๑๐
โทร.๐๕๖-๕๓๑๑๒๐  มือถือ ๐๘๗-๘๔๒๖๙๒๔
เว็บไซต์   :   www.uthai.mcu.ac.th
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี