ประวัติ

หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี เป็นส่วนจัดการศึกษานอกที่ตั้ง สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  ตั้งอยู่ ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  (มจร.อุทัยธานี) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี เบื้องต้นพระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ (ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้ยกฐานะเป็น วิทยาเขตนครสวรรค์) ได้นำหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) สภามหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติเปิดหนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป (คลิกประกาศมหาวิทยาลัยเปิดหน่วยวิทยาบริการและรับรองหลักสูตร)  เพื่อให้พระสังฆาธิการในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้ศึกษาเล่าเรียน จึงมีพระสังฆาธิการในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก เมื่อศึกษาครบหลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะผู้บริหารสมัยนั้น มีพระอุทัยธรรมานุวัตร เป็นประธานหน่วยวิทยบริการ มี ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน เป็นผู้อำนวยการหน่วย จึงปรึกษากับคณะสงฆ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนักการศึกษา เห็นควรขออนุมัติเปิดสอนในระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร ลูกหลานชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาศศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ พุธ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) เพิ่มอีก (คลิกมติสภามหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เทียบวุฒิ ม.๖  และในระดับอุดมศึกษา ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดเชิงพุทธ  และสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) มีพระราชอุทัยโสภณ (หลวงพ่อมานัส) เป็นผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาศศึกษาในระดับสูงขึ้นไป

ปัจจุบัน หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี มีนิสิต จำนวน ๒๕๑ รูป/คน ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคณะพระสังฆาธิการประกอบด้วย เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๕๕ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา เพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธมณฑลอุทัยธานี และศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยธานี พร้อมกันนี้ได้เปิดโรงเรียนการกุศลของวัดในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ มีจำนวนนักเรียน ๑,๒๔๖ คน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญสำหรับพระภิกษุสามเณร มีนักเรียน จำนวน ๑๒๐ รูป เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย