บุคลากร

อาจารย์ประจำหน่วยวิทยบริการ จังหวัดอุทัยธานี
๑. พระราชอุทัยโสภณ (มานัส) ดร.,  ผู้อำนวยการ
๒. พระครูอุทัยสุตกิจ,ดร.
๓. อาจารย์สมบูรณ์ ทิพรังศรี
๔. ดร.จักรภพ นาคะรัต
๕. ดร.พัทดล เสวตวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๑. พระครูอุทิศธรรมพินัย  ประธานหลักสูตร
๒. พระครูอุเทศธรรมสาทิส
๓. พระใบฏีกาพุฒิพงษ์  พุทฺธิวํโส
๔. พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์
๕. อาจารย์ปริญญา นิกรกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
๑. พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ  ประธานหลักสูตร
๒. พระอธิการจรัญ  สีลโชโต
๓. อาจารย์สุวิชัย อินทกุล
๔. อาจารย์สุกิจจ์  เหล่าอินทร์
๕. อาจารย์ประคอง มาโต

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป
๑. พระนพรัตน์  ธมฺมวโร   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
๒. นางสาวเมธาวรินทร์    วิลพรรณ์  นักวิชาการการเงิน, นักทรัพยากรบุคคล
๓. นางสาวดวงกมล คฤหปาน  นักวิชาการบัญชี, นักวิชาการธุรการ
๔. นาวสาวสมคิด  เหมือนทอง  นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ
๕. นายสวัสดิ์  เปลี่ยนไธสง  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
๖. นายสุทัศน์  อังกาบ  นักการภารโรง